KAMPINOSKI PARK NARODOWY


Idea utworzenia Parku powstała w latach dwudziestych XX wieku. W latach trzydziestych powstają w Puszczy Kampinoskiej pierwsze rezerwaty (Granica, Sieraków, Zamczysko), które obecnie są obszarami ochrony ścisłej jakie posiada Kampinoski Park Narodowy i mają znacznie większą powierzchnię. Kampinoski Park Narodowy utworzony został uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. (aktualna podstawa prawna ochrony i funkcjonowania parku - rozporządzenie rady ministrów w sprawie KPN z dnia 25.09.1997 r. Dz U 132 poz 876). Pierwotnie zajmował prawie 40700 ha. Największe zasługi w jego utworzeniu mieli Roman Kobendza i Jadwiga Kobendza, którzy na terenie Puszczy Kampinoskiej w latach 30-tych prowadzili szerokie badania florystyczno-fitosocjologiczne - Roman Kobendza i geomorfologiczno-geologiczne Jadwiga Kobendzina. Aktualna powierzchnia Parku wynosi 38544 ha, w tym 68 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w miejscowości Smardzewice koło Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim. Pod ochroną ścisłą 4 638 ha (22 wydzielone obszary). Ustanowiona w 1977 roku strefa ochronna wokół Parku, zwana otuliną, ma powierzchnię 37 756 ha. Ponad 70% powierzchni Parku zajmują lasy. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, a dominującym siedliskiem bór świeży. Kampinoski Park Narodowy ma urozmaicony krajobraz, dominują dwa kontrastujące ze sobą elementy - wydmy i bagna.
WYDMY - są najważniejszym elementem budowy terenu Puszczy. Występują one w dwóch formach: łukowej (parabolicznej) oraz wałów wydmowych. Najczęściej spotykane są wydmy paraboliczne, o zwróconym ku wschodowi czole i ramionach wyciągniętych ku zachodowi i północnemu zachodowi.

TERENY BAGIENNE - powstały w odciętych od głównego nurtu korytach Prawisły. W zbiornikach stojących następowało odkładanie się substancji organicznej i postępował proces wypłycania się. Żyzne i wilgotne podłoże opanowywała roślinność bagienna i szuwarowa. Z ich obumarłych szczątków zaczęły tworzyć się pokłady torfu, co doprowadziło do powstania torfowisk niskich. w późniejszych okresach część z nich została opanowana przez roślinność leśną - bagienne lasy olchowe i brzozowe, reszta pozostała w stanie otwartym. Pierwotne stosunki przyrodnicze zakłócił dopiero na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci człowiek, przez osuszenie i zamianę bagien na łąki i pastwiska.

SŁUŻBA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PARKU - SOPP

Puszcza Kampinoska to kompleks lasów które należą do pierwszej grupy największego zagrożenia pożarowego w Polsce. W związku z tym od początku istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego służby terenowe i administracja pełniły dyżury pożarowe w ramach Zakładowej Służby Ratowniczej. W roku 1996 powołana została Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku SOPP. Kampinoski Park Narodowy posiada siedem wież obserwacyjnych, które pomagają w szybkim zlokalizowaniu pożaru lasu. Obserwacje prowadzone z nich są niezwykle cenne nie tylko dla bezpieczeństwa lasów, ale także osiedli gminnych, tym bardziej, że duża część działek to działki leśne. Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku SOPP współpracuje z Ochotniczymi Jednostkami Straży Pożarnej z terenów Puszczy Kampinoskiej jak i jej otuliny. Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku SOPP jest jednostką pierwszorzutową.

KAMPINOSKI PARK NARODOWY - REGULAMIN

1. Uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej dozwolone jest wyłącznie wyznakowanymi szlakami, tylko w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca).
2. Uprawianie turystyki konnej, biwakowanie, organizacja imprez zbiorowych (rajdy, zloty, złazy itp. powyżej 20 osób), wykorzystywanie Parku do celów edukacyjnych, naukowych, twórczości kulturalnej (malarstwo, fotografia, film itp.) a także udostępnianie terenu na działalność handlową i usługową wymaga uzyskania stosownego zezwolenia w Dyrekcji Parku.
3. Na obszarze Parku zabrania się:
- polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, mrowisk, gniazd ptasich i wybierania jaj;
- pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, zbierania grzybów i owoców poza miejscami do tego wyznaczonymi;
- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, zanieczyszczania wód, gleby i powietrza;
- zmiany stosunków wodnych;
- niszczenia gleby i wydm, wydobywania piasku i torfu;
- palenia tytoniu i ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi;
- ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi;
- prowadzenia działalności handlowej i usługowej poza miejscami do tego wyznaczonymi;
- parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
- umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa;
- stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej;
- zakłócania ciszy;
- używania motolotni i lotni;
- wykonywania lotów cywilnych statkami powietrznymi poniżej 2000 metrów wysokości względnej nad obszrem chronionym, z wyjątkiem lotów patrolowych i interwencyjnych statków powietrznych Lasów Państwowych oraz Państwowej Straży Pożarnej.
4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 3. Niniejszego regulaminu nie dotyczą:
- wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych;
- prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrektora Parku;
- prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej, łowieckiej i zadrzewieniowej na obszarach nie objętych ochroną ścisłą i częściową;
- czynności związanych z dostosowaniem stanów liczebnych zwierzyny do potrzeb ochrony parku;
- renaturalizacji stosunków wodnych i ekosystemów;
- prowadzenia akcji ratowniczych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania gradacji owadów;
- wykonywania zadań z zakresu obronności państwa.

NAWIGACJA

Wiadomości

Turystyka

Szlaki Turystyczne

Ścieżki Dydaktyczne

Kampinoski Szlak Rowerowy

Agroturystyka

Wycieczki na Weekend

Położenie i Klimat

Przyroda

Historia

Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty Przyrody w KPN

Foto-Galerie

Mapa


Copyright and Design
by Marta Lewandowska & Robert Remisz